ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδοντιατρικές Γύψοι - Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

Αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία κατά την επεξεργασία των οδοντιατρικών μας γύψων; Ίσως θα βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας παρακάτω

Setting retarding

Setting acceleration

Increased expansion

Low final hardness

Porous surface

Cracks in the model

Streaky, distorted stone model surface

Some soft areas on the surface of the model

Broken off teeth

Increase in the expansion and reduction in the strength of the set model

Reduction in detail reproduction on finished model

Non parallel saw cuts on the model

Damage to the preparation margin when trimming (e.g. rounded preparation margins)

Unsatisfactory fit of removable dies in the model base